kancelaria@mosrzkezmarok.sk +421 903 610 010

rybárska súťaž

Vrbovský  kapor 2023

Termín a miesto súťaže: 21. mája 2023, VN Vrbov č.1

Milí športoví priatelia!

SRZ MO Kežmarok, si Vás dovoľuje pozvať na športové rybárske preteky „Vrbovský kapor“ pre členov SRZ MO Kežmarok pri príležitosti otvorenia kaprovej sezóny r. 2023.

Prosíme o podporu pretekov Vašou účasťou a želáme Vám príjemné športové zážitky.


Program pretekov:

07:00                          Zraz účastníkov

07,00 – 07,30             Prezentácia pretekárov a losovanie stanovíšť

07:30 – 07:40             Slávnostné otvorenie preteku

07:40 – 08:00             Presun pretekárov na vyžrebované stanovištia a vnadenie

08:00                          Začiatok preteku

14:00                          Koniec preteku

14:00 – 14:30             Komisionálne váženie úlovkov a vyhodnotenie

15:00                          Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien – ukončenie preteku.

V čase technickej prestávky súťaže t.j. v dobe od 14,00 – 14,50 hod. bude pretekárom a prihláseným účastníkom športovej akcie podaný čerstvo uvarený obed.


Technické podmienky a pokyny:

Každý pretekár okrem „snahy a  túžby“ vyhrať tieto preteky, musí u seba mať a pri love používať zákonom predpísané rybárske náradie a pomôcky.

Počet súťažiacich je limitovaný počtom prihlásených a počtom pripravených lovných stanovíšť.

Loviť možno iba na vylosovanom stanovišti a to spôsobom na plávanú alebo na položenú (na ťažko) na jeden rybársky prút „maximálne“ s dvojnáväzcom s jednoháčikmi.

Zavážanie, zanášanie nástrahy a brodenie vo vode je zakázané. Vnadenie je povolené len z brehu a to najskôr 20 minút pred začiatkom pretekov.

Začiatok a ukončenie koniec lovu bude ohlásené zvukovým znamením.

Lovenie rýb je povolené len počas pretekov v čase od 8,00 do 14,00 hod.

Pretekári súťažia jednotlivo. Vzájomná výmena alebo sústreďovanie úlovkov dvoch či viacerých pretekárov do jednej sieťky, je zakázané! Nedodržanie týchto podmienok je dôvodom na diskvalifikáciu pretekára.

Pri zdolávaní úlovku nesmie súťažiaci opustiť svoj sektor. V opačnom prípade nebude ulovená ryba hodnotená!

Počas preteku môže loviaci opustiť svoje stanovište len na „nevyhnutnú“ dobu, a to len za účelom vzájomnej výmeny skúseností medzi kolegami, konzumácie stravy alebo  občerstvenia.

Pretekár, ktorý poruší pravidlá pretekov, bude zo súťaže vylúčený bez nároku na vrátenie štartovného a  lov rýb musí ukončiť.

Každý loví na vlastné nebezpečenstvo!!!


Kritéria hodnotenia úlovkov:

Je známe, že kežmarskí rybári vynikajú svojou šikovnosťou a zručnosťou, preto základným kritériom pre vyhodnotenie súťaže nebude počet kusov ulovených rýb, ale ich celková hmotnosť.

Do celkového váženia úlovkov bude započítaná každá ulovená ryba, ktorá dosiahne minimálnu dĺžku 20 cm .

Pre vyhodnotenie „najväčšieho úlovku“ súťaže sa započítavajú iba úlovky kaprov a to podľa ich hmotnosti a celkovej dĺžky.

Ulovená ryba musí byť opatrne uvoľnená z háčika a riadne uchovaná v sieťke na úlovky až do doby zváženia úlovkov. Väčšie kusy úlovkov budú bezprostredne po ich ulovení a podaní oznámenia organizačnému výboru, na mieste lovu komisionálne zvážené, zaevidované a pustené späť do vody.

Záverečné váženie úlovkov bude komisiou vykonané priamo na lovnom mieste pretekára a ryby vrátené tam kde patria – do vody.

Ak pretekár definitívne opustí lovne miesto pred oficiálnym ukončením pretekov (zbalí si vystroj a odíde zo svojho stanovišťa), bude to považované za jeho odstúpenie zo súťaže. Ulovené ryby mu nebudú započítané do celkového hodnotenia a stratí nárok na prípadnú výhernú cenu.

Pri vyhodnotení súťaže si pretekár preberá cenu osobne. Neprevzaté ceny prepadajú v prospech organizátora súťaže.


Upozornenie:

Žiadame návštevníkov podujatia, aby venovali pozornosť rybárskemu náradiu pretekárov a zbytočnou nepatrnosťou či chvíľkovou nepozornosťou niektorému z nich nespôsobili finančnú škodu.

Žiadame účastníkov a návštevníkov športového podujatia, aby neznečisťovali pobrežný pozemok  vodnej nádrže a jej okolia rôznymi odpadkami.

—–

—–


Propozície súťaže vo formáte PDF si môžete stiahnúť na tomto odkaze: STIAHNÚŤ PDF

PRAJEME VEĽA ÚSPECHOV A RYBÁRSKYCH ZÁŽITKOV