kancelaria@mosrzkezmarok.sk +421 903 610 010

Revíry s charakterom vody – LIPŇOVÁ

Revír č.: 4-1970-6-1 Poprad č. 4

(revír s výskytom hlavátky podunajskej)
Čiastkové povodie rieky Poprad od cestného mosta pri obci Holumnica po ústie potoka Biela pri obci Bušovce.
Lovná miera: Lipeň 30 cm, Pstruh potočný 30 cm, Pstruh dúhový 30 cm.

Pre ostatné druhy rýb platia lovné miery stanovené vykonávacou vyhláškou MŽP SR platnou od 15.4.2006 k zákonu o rybárstve č. 139/2002 Z.z.