rybárska súťaž

Kaprové boiliesové preteky „Žakovský kapor“ /pretek ukončený/

Termín a miesto súťaže: 25.-28. mája 2023 Vodná nádrž Žakovce

Milí športoví priatelia!

SRZ MO Kežmarok, si Vás dovoľuje pozvať na 7.ročník súťaže pod názvom „ ŽAKOVSKÝ KAPOR “.

Prosíme o podporu pretekov Vašou účasťou a želáme Vám príjemné športové zážitky.


ORGANIZAČNÝ  VÝBOR:

Organizátor preteku:            MO SRZ Kežmarok

Riaditeľ preteku:                   Dávid Šimbera

Hlavný rozhodca :                 Martin Šilon

Sektoroví rozhodcovia:         Členovia MO SRZ Kežmarok

Bodovacia komisia :              Členovia MO SRZ Kežmarok

Zdravotný dozor :                  112


TECHNICKÉ  ÚDAJE:

1. Registrované budú tímy v zložení dvaja pretekári, plus jeden pomocník ( všetci s  splatným štátnym rybárskym lístkom), pomocník môže plnohodnotne obsluhovať udice. Pomocník, nie je podmienkou ( ale prínosom).

2. Maximálny počet tímov je 17, z dôvodu veľkosti vodnej plochy ( Víťazné družstvo predchádzajúceho ročníka má prednostne zabezpečenú  účasť ).

3. Prihlásenie na telefónnom čísle 0902 713 564. Štartovné je potrebné uhradiť medzibankovým prevodom na účet IBAN :  SK91 1111 0000 0066 0820 5052. Do správy pre prijímateľa uveďte názov družstva , meno a priezvisko pretekárov , „Žakovský kapor“  s prideleným variabilným symbolom (poradového čísla na určenie poradia pri losovaní) alebo osobne riaditeľovi preteku, najneskôr však do 01.05.2023. Uhradením štartovného súťažiaci súhlasí s nižšie uvedenými podmienkami spôsobu lovu, vnadeniu, bodovaniu, zákazom , právom usporiadateľa a možnosťou diskvalifikácie.

4. Štartovné je 65,-€ na osobu (130,-€ na tím, ktorý môže byť v zložení 2+1 pomocník rybár – je plnohodnotný člen ). V prípade neúčasti na preteku je možné odhlásiť sa s možnosťou vrátenia peňazí do 16.4.2023 /riaditeľ preteku /.

5. Losovanie bude prebiehať dva krát, kde prvé losovanie bude o poradie druhého losovania o lovné miesto počas celých pretekov. Budovanie prístreškov na vylosovanom mieste v sektore, je dovolené iba súťažným tímom.


VŠEOBECNÉ USTANOVENIA :

–  loví sa spôsobom jeden pretekár na dva kaprové prúty po jednom náväzci so záťažou bez krmítka

–  loví sa na boiles a peletu / minimálnom priemere 12 mm /

–  loví sa od zahájenia preteku non-stop po ukončenie preteku

–  boduje sa kapor rybničný a amur biely od 50 cm dĺžky

–  každé družstvo si môže kŕmne miesto označiť dvoma bójkami

–  nahadzovanie nástrah je možné len z brehu na dohod / vyvážanie zakázané /

–  kŕmenie z člnu je povolená denne v časoch od 06:00-07:00 hod. a od 16:00-17:00 hod. Mimo

tohto intervalu je možné kŕmiť len z brehu / vyvážanie loďky sa môžu používať lev v stanovenom

čase kŕmenia !!!      

–  množstvo krmiva je neobmedzené s minimálnym priemerom 8 mm, okrem partiklu

–  zakazuje sa pomoc iných osôb / donáška návnad a nástrah, udíc, a iných pomôcok počas preteku/

–  návštevy sú povolené len počas dňa  od 08:00 hod do 22:00 hod.

–  súťažiaci sú povinný umožniť na žiadosť rozhodcu prehliadku nástrah a návnad

–  váži a meria sa sakom ,váhou  a metrom organizátora preteku

–  pri vážení môže byť prítomný susedný člen tímu a môže potvrdiť výsledky váženia svojím podpisom

–  zákaz vynášania ulovených rýb mimo svojho lovného miesta a odovzdanie inému tímu

–  začiatok a koniec lovu budú dané zvukovým signálom

–  v prípade zlých poveternostných podmienok si vyhradzuje  organizátor právu na ukončenia alebo

prerušenie   preteku

–  organizátor neručí za majetok pretekárov

–  každý pretekár po ukončení pretekov si uprace svoje lovné miesto a odpad si odnesie

–  pretekár preteká na vlastné nebezpečenstvo


POVINNÁ VÝBAVA:

Sák na ryby / len husto tkané / pričom v saku sa môže prechovávať najviac 4 ks ulovených rýb, podberák, podložku, uvoľňovač háčikov, meter,  dezinfekčný prostriedok na ošetrenie rýb / plávacia vesta v prípade používania člna /


KRITÉRIA BODOVANIA:

1) 1 kg sa rovná 1 bod / príklad 2,50kg sa rovná 2,50 bodu. Po ukončení preteku sa spočíta celková

hmotnosť ulovených rýb v čase preteku. Víťazom sa stáva družstvo s najvyšším počtom bodov.

2) V prípade  rovnosti je druhé kritérium počet ulovených rýb.

3) Tretím kritériom je najťažšia ryba.


ČASOVÝ HARMONOGRAM PRETEKU :

1. deň 25.5.2023:

08:00 – 08:30 hod. prezentácia

08:30 – 09:00 hod. losovanie

09:00 – 09:30 hod. slávnostné otvorenie preteku

09:30 – 10:30 hod. presun na vylosované stanovištia a príprava na pretek

10:30 – 11:00 hod. zavezenie bójok

11:00 – 11:30 hod. prvé kŕmenie

12:00 hod. začiatok lovu

2. deň 26.5.2023

08:00 hod. váženie úlovkov

14:00 hod. váženie úlovkov

21:00 hod. váženie úlovkov

3. deň 27.5.2023

08:00 hod. váženie úlovkov

14:00 hod. váženie úlovkov

21:00 hod. váženie úlovkov

4. deň 28.5.2023

08:00 hod. váženie úlovkov

12:00 hod. ukončenie lovu a váženie úlovkov

13:00 – 14:00  hod. vyhodnotenie preteku


HODNOTENIE DRUŽSTIEV:

1. miesto  800,- Eur + poháre

2. miesto  400,- Eur + poháre

3. miesto  200,- Eur + poháre

Najťažšia ryba 100,- Eur


POČAS PRETEKU JE  „ZAKÁZANÉ“ :   

–  loviť v družstve na viac ako  štyri udice

–  mať viac ako jeden náväzec na jednej udici

–  používať akýkoľvek druh kŕmitka

–  využívať cudziu pomoc

–  kŕmenie z člna a vyvážacou loďkou mimo povoleného času

–  loviť na plavák alebo feeder

–  pod sankciou navštevovať pretekárov mimo určených hodín.

Porušenie zákazu bude mať za následok diskvalifikáciu celého tímu z preteku !


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE :

Šetrne zaobchádzanie s rybami, pretekať podľa pravidiel a Fair play. Možné podať protest pri zaplatení poplatku 200,-Eur , kde ak protest nebude uznaný poplatok prepadá v prospech organizátora. O proteste rozhoduje riaditeľ preteku + dvaja vopred zvolený pretekári. V prípade že sa o proteste jedná o družstvo v ktorom bol zvolený pretekár – tento nerozhoduje o proteste a riaditeľ preteku má rozhodujúci hlas.


KONTAKT:

Dávid Šimbera,  tel. 0902 713 564

Martin Šilon,      tel. 0911 308 287


Prajeme Vám veľa úspechov a športových rybárskych  zážitkov.

Výbor MO SRZ Kežmarok


Propozície súťaže vo formáte PDF si môžete stiahnúť na tomto odkaze: STIAHNÚŤ PDF

Prajeme veľa úspechov a rybárskych zážitkov
Výbor MO SRZ Kežmarok

Naši partneri

Ďakujeme mestu Kežmarok, Thermal Park-u Vrbov za podporu našich aktivít.