kancelaria@mosrzkezmarok.sk +421 903 610 010

Prijatím uznesenia z výročnej členskej schôdze bola členom ustanovená povinnosť odpracovania brigád v danom rozsahu:

Členovia:

  • muži vo veku 18 – 62 rokov        10 hodín
  • muži vo veku 62 – 65 rokov          5 hodín
  • ženy vo veku 18 – 50 rokov           5 hodín
  • novoprijatí členovia bez rozdielu veku a pohlavia  v 1. roku   15 hodín

Brigádnická činnosť sa bude vykonávať v daných mesiacoch nasledovne:

         – v jarnom období v  mesiacoch – marec, apríl, máj a jún

         – v jesennom období – september a október

Pre odpracovanie brigádnických hodín na základe Plánu brigád zorganizované spoločné brigády členov, ktoré sa v priebehu roka uskutočnia v 11 stanovených termínoch. Oznam a organizačné usmernenie k poriadanej brigádnickej akcii bude zverejnený formou vývesky v informačnej skrinke na rybárskom dome, Hlavné námestie 10, Kežmarok a na internetovej stránke www.mosrzkezmarok.sk

Člen, ktorý bude mať záujem o účasť na poriadanej brigáde, sa musí na oznámený termín konania brigády vopred prihlásiť v kancelárii MO Kežmarok.

Spoločné brigády členov sa budú organizovať len do 31. októbra, preto každý člen je povinný mať do uvedeného termínu odpracované brigády v plnom stanovenom rozsahu na daný rok ( podľa vekových kategórií ) alebo mať vykonanú jej finančnú úhradu vo forme príspevku na zarybnenie v čiastke 5,00 € (do konca r. 2022) za jednu neodpracovanú brigádnickú hodinu.

Od roku 2023 sa tento poplatok zvyšuje na a 7,00 € za jednu neodpracovanú brigádnickú hodinu.

Dočasne oslobodení od povinných brigád sú zdravotne nespôsobilí členovia, ktorí predložia zdravotné potvrdenie o tom, že nemôžu vykonávať ani ľahkú fyzickú prácu. Zdravotne a telesne postihnutí členovia sú oslobodení od povinných brigád po predložení preukazu ZŤP.

Členovia, ktorí sa zúčastňujú brigád musia byť na tieto brigády aj náležite oblečení a pripravení ( čižmy, vysoké čižmy, hrable a iné požadované pracovné náradie), inak si nebudú povinnú brigádu môcť odpracovať.

V prípade, ak člen neodpracuje stanovený počet brigádnických hodín a do konca kalendárneho roka nevykoná úhradu za neodpracované brigádnické hodiny, bude táto skutočnosť v zmysle Stanov SRZ posudzovaná  ako nesplnenie si základných členských povinností a členovi nebude vydané povolenie na rybolov pre nasledujúci rok.

Členovia svoju účasť na brigádach Mo SRZ Kežmarok nahlasujú vopred – kontakt:

Šoltys Dušan – 0903 639 921

Šilon Martin – 0911 308 287