kancelaria@mosrzkezmarok.sk +421 903 610 010

Revíry s charakterom vody – KAPROVÁ

Revír č.: 4-3450-1-1 VN Kežmarok

Vodná plocha nádrže o rozlohe 10,5 ha pri meste Kežmarok.

Revír č.: 4-3930-1-1 VN Vrbov č. 1

Vodná plocha nádrže o rozlohe 13,5 ha pri obci Vrbov.

Revír č.: 4-3940-1-4 VN Vrbov č. 2

(revír s režimom bez privlastnenia si úlovku)
Vodná plocha nádrže o rozlohe 8,0 ha pri obci Vrbov.
(Pre výkon rybolovu platia pravidlá uvedené v miestnom rybárskom poriadku.)

Revír č.: 4-4060-1-1 VN Žakovce

Vodná plocha nádrže o rozlohe 22,5 ha pri obci Žakovce.

Revír č.: 4-4090-1-1 Vrbovský potok

Od ústia potoka po pramene, mimo VN Vrbov č.1, 2, 3, VN Žakovce a VN Kežmarok.

V záujme zachovania genofondu rýb v zmysle §2 ods.1 Zákona o rybárstve č. 139/2002 Z.z., výbor Miestnej organizácie Kežmarok odporúča členom SRZ, aby si v rybárskych revíroch SRZ neprivlastňovali kapra rybničného nad 70 cm.

Pre ostatné druhy rýb platia lovné miery stanovené vykonávacou vyhláškou MŽP SR platnou od 15.4.2006 k zákonu o rybárstve č. 139/2002 Z.z..