rybárska súťaž

Kaprové boiliesové preteky „Tatranský kapor“/pretek ukončený/

Termín a miesto súťaže: 14.-17. septembra 2023, Vodná nádrž Vrbov č.2

Milí športoví priatelia!

SRZ MO Kežmarok, si Vás dovoľuje pozvať na súťaž pod názvom „ TATRANSKÝ KAPOR  “.

Prosíme o podporu pretekov Vašou účasťou a želáme Vám príjemné športové zážitky.


ORGANIZAČNÝ  VÝBOR:

Organizátor preteku:           MO SRZ Kežmarok

Riaditeľ preteku:                  Dávid Šimbera

Hlavný rozhodca :                Člen MO SRZ Kežmarok

Sektoroví rozhodcovia:        Členovia MO SRZ Kežmarok

Bodovacia komisia :             Členovia MO SRZ Kežmarok

Zdravotný dozor :                112


STRUČNÝ OPIS REVÍRU:

Rybník sa nachádza pri obci Vrbov 7 km od mesta Kežmarok, rozloha je 8 ha, priemerná hĺbka vody 2 m, kde dno tvorí prevažne bahno. Revír je evidovaný ako revír „CHAP“. V uvedenom revíre sa nachádza kapor do váhy cca 20 kg a amur do váhy cca 15 kg.


TECHNICKÉ  ÚDAJE:
 • Registrované budú tímy v zložení dvaja pretekári, plus jeden pomocník ( všetci s  splatným štátnym rybárskym lístkom) pomocník môže plnohodnotne obsluhovať udice. Pomocník nie je podmienkou ( ale prínosom).
 • Maximálny počet12 z dôvodu veľkosti vodnej plochy ( Víťazné družstvo predchádzajúceho ročníka má prednostne zabezpečenú  účasť ).
 • Prihlásenie na  telefónnom čísle 0902713564. Štartovné treba uhradiť medzibankovým prevodom na účet     IBAN :  SK91 1111 0000 0066 0820 5052. Do správy pre prijímateľa uveďte názov družstva , meno a priezvisko pretekárov , „Tatranský kapor“  s prideleným variabilným symbolom (poradového čísla na určenie poradia pri losovaní) alebo osobne riaditeľovi preteku   Dávidovi Šimberovi  najneskôr však do 15.08.2023. Uhradením štartovného súťažiaci súhlasí s nižšie uvedenými podmienkami spôsobu lovu, vnadenia, bodovania, zákazom , právom usporiadateľa a možnosťou diskvalifikácie.
 • Štartovné je 75,-€ na osobu (150,-€ na tím, ktorý môže byť v zložení 2+1 pomocník rybár – je plnohodnotný člen ).V prípade neúčasti na preteku je možné odhlásiť sa s možnosťou vrátenia peňazí do 31.08.2023 u usporiadateľa.
 • Losovanie bude prebiehať dva krát, kde prvé losovanie bude o poradie druhého losovania o lovné miesto počas celých pretekov. Budovanie prístreškov na vylosovanom mieste v sektore, je dovolené iba súťažným tímom.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
 • loví sa spôsobom jeden pretekár na dva kaprové prúty po jednom náväzci s priebežným olovom bez krmítka.
 • loví sa len na boilies a peletu (minimálny priemer nástrahy 12 mm)
 • nahadzovanie nástrah je povolené len z brehu vylosovaného svojho lovného miesta na dohod ( loviaci na lovnom mieste č. 11 a 12 môže pri nahadzovaní nástrah rybárskou udicou vojsť do vody, avšak len maximálne na  vzdialenosť jednej  dĺžky používanej rybárskej udice)
 • loví sa od zahájenia preteku non-stop po ukončenie preteku
 • súťažiaci z iného tímu môžu byť pri zdolávaní a vylovení ryby na lovnom mieste len so súhlasom tímu lovného miesta
 • pretekár môže vyloviť rybu z iného ako svojho  vylosovaného  lovného miesta,  len  po vopred  udelenom  súhlase susedného   tímu ( charakter súťažiacich)
 • začiatok a koniec lovu budú dané zvukovým signálom
 • v prípade zlých poveternostných podmienok si organizátor vyhradzuje právo na prerušenie, alebo predčasné ukončenie pretekov. V takomto prípade sa počítajú len ryby ulovené do momentu prerušenia  preteku s
 • súťažiaci sú povinní umožniť na požiadanie  riaditeľa preteku alebo rozhodcu  prehliadku nástrahy na koncových udiciach a návnady v nádobách  počas kŕmenia.
 • vnadenie je povolené len z pravej strany brehu rybníka  z vlastného   vylosovaného svojho lovného miesta  ( loviaci na lovnom mieste č. 11 a 12 môže pri nahadzovaní návnad rybárskou udicou vojsť do vody, avšak len maximálne na  vzdialenosť jednej  dĺžky používanej rybárskej udice)
 • kŕmenie kobrou je povolené len z brehu. Kŕmenie je bez obmedzenia času a množstva návnady
 • zákaz vnadenia z protiľahlého brehu
 • množstvo návnady je neobmedzené (boilies a pelety s minimálnym priemerom 8 mm) Kŕmenie partiklom počas celého preteku je povolené v neobmedzenom množstve  na tím.

KRITÉRIA BODOVANIA:
 • Boduje sa Kapor od 60 cm a Amur od 60 cm.
 • Pri vážení môže byť prítomný člen susedného tímu a môže potvrdiť výsledky meraní svojim podpisom.
 • Ryba ktorá je  zaseknutá v čase doby preteku a je vylovená 10 minút po jeho ukončení sa započítava do množstva ulovených rýb.
 • O uznaní bodovanej ryby vždy rozhoduje riaditeľ preteku a rozhodca .
 • Ulovené ryby na započítanie odmeria  a odváži so svojím metrom a váhou riaditeľ preteku alebo rozhodca  preteku.
 • BODOVANIE, 1 kg sa rovná 1 bod/príklad 6,45 kg sa rovná 6,45 bodu. Pri konečnom vyhodnotení sa bude počítať súčet hmotností všetkých ulovených rýb v čase pretekov: Víťazom preteku sa stáva družstvo s najvyšším počtom bodov. V prípade rovnosti bodov bude ako 2 kritérium – najťažšia ryba ako 3 kritérium – počet rýb ako 4 kritérium – žreb.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRETEKOV:
1. deň 14.09.2023 :    
 •  08.00 hod. –  08.30 hod. – prezentácia
 •  08.30 hod. –  09.00 hod. – losovanie
 •  09.00 hod. –  09.30 hod. – slávnostné otvorenie preteku
 •  09.30 hod. –  10.00 hod. – presun na vylosované stanovištia
 •  11.00  hod. – 11.45  hod.– príprava na pretek , kŕmenie
 •  12.00 hod. – začiatok lovu
 • 2. deň 15.09.2023 :
 • 08.00 hod. váženie úlovkov
 • 14.00 hod. váženie úlovkov
 • 20.00 hod. váženie úlovkov
 • váženie úlovkov podľa potreby
 • 3. deň 16.09.2023 :
 • 08.00 hod. váženie úlovkov
 • 14.00 hod. váženie úlovkov
 • 20.00 hod. váženie úlovkov
 • váženie úlovkov podľa potreby
 • 4. deň 17.09.2023 :
 • 08.00 hod. váženie úlovkov
 • 12.00 hod. ukončenie lovu a váženie úlovkov 13.00 – 14.00  hod. vyhodnotenie preteku

 • POVINNÁ VÝBAVA PRETEKÁRA:

  Saky /minimálne 4 ks/  na ryby (len husto tkané!!!), pričom v saku sa môže zasakovať maximálne 1 ks o hmotnosti nad 10 kg.  Primerane veľký podberák, uvoľňovač háčikov, meter, dezinfekčné prostriedky na ošetrenie rýb, podložka na vylovené ryby.


  PRÁVO USPORIADATEĽA:
  • Vykonať aj počas preteku prehliadku nástrahy na koncových udiciach a nádob počas kŕmenia.
  • Vylúčiť  súťažný tím, ktorý svoju rybu vyniesol zo svojho sektora a odovzdal niektorému ďalšiemu tímu
  • Mať odstavené motorové vozidlo a postavené prístrešky na spevnenej ploche pred unimobunkou. 
  • Pred zahájením preteku určiť osoby ktoré budú môcť vykonávať meranie , váženie a zapisovanie bodovaných ulovených rýb.
  • Pred zahájením preteku upraviť pravidlá lovu okrem množstva a veľkosti návnady a nástrahy.

  POČAS PRETEKU JE  „ZAKÁZANÉ“ :   
  • Pomoc iných osôb (nahadzovanie návnad a nástrah,  zdolávanie a vylovenie rýb, donáška krmiva, udíc a iných pomôcok počas pretekov).
  • Súťažiacim opúšťať miesto športového preteku, to je možné len po osobnom oboznámení usporiadateľa s uvedením dôvodu  opustenia . 
  • Návštev mimo dennej doby  od 08:00 hod. do 22:00 hod.

  Počas preteku je zakázané pod okamžitou sankciou – diskvalifikácie usporiadateľom ak  loviaci  tím  poruší tieto pravidlá :
  • Loví viac ako na štyri udice – tým (nepočíta sa udica ktorou sa vykonáva kŕmenie).
  • Má viac ako jeden náväzec na jednej udici.
  • Používa pri love iné ako priebežné olovo ( záťaž), používa  krmitko, používa splietanú šnúru okrem nadväzdca, používa šokový monofil  hrubší ako 0,45 mm (nepočíta sa na udici ktorou sa vykonáva kŕmenie) .
  • Loví a vnadí na živú nástrahu. 
  • Loví na plavák, alebo fíder.
  • Zaváža nástrahu a návnadu.
  • Kŕmi z iného ako z brehu vylosovaného lovného miesta ( zákaz z  protiľahlej strany).
  • Je mu poskytnutá cudzia pomoc pri vnadení, zdolávaní a vylovení ryby.
  • Správa sa nešportovo voči ostatným súťažiacim. 
  • Ak po  opakovanom slovnom upozornení usporiadateľom neopustí ich návšteva  po 22.00 hod. stanovište

  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE :

  Šetrné zaobchádzanie s rybami pri vylovovaní a púšťaní späť do vody. Pretekať podľa pravidiel. Pretekať Fair play. Možné podať sťažnosť pri zaplatení poplatku 100,-€. Každý pretekár preteká na vlastné nebezpečenstvo. Organizátor ( usporiadateľ )  neručí za majetok súťažiacich. Každý pretekár po skončení pretekov si poupratuje svoje lovné miesto a vrecia s odpadom odnesie na miesto, ktoré určí usporiadateľ ( každý si odpad odnesie so sebou ). Motorové vozidla musia byť odstavené po ľavej strane príjazdovej cesty k vodnej nádrží.

  HODNOTENIE DRUŽSTIEV:
 • 1. miesto –600,-€ + poháre
 • 2. miesto –400,-€ + poháre
 • 3. miesto –200,-€ +  poháre
 • Najťažšia  bodovaná ryba –vecná cena + pohár
 • Prvá bodovaná ryba – vecná cena + pohár

 • KONTAKT:
 • Dávid Šimbera,  tel. 0902 713 564
 • Konečné výsledky Tatranského kapra 2023

  01. SPIŠ Fish 165,530 kg

  02. MO SRZ Spišská Belá/Trebišov 122,280 kg

  03. CT AYNANO 114,615 kg

  04. Forever Young Carp 110,910 kg

  05. JMJ Rybárik 76,415 kg

  06. CT Hodruša Hámre 62,960 kg

  07. IRON WOOD Carp 35,980 kg

  08. Na Bomby Carp team 28,040 kg

  09. H&H Carp 17,230 kg

  10. Carp Friends 15,715 kg

  11. ,,TU RYBY NIT“- bez ryby

  12. KORA Carp – bez ryby

  Celková váha bodovaných rýb: 749,675 kg

  Počet bodovaných rýb: 80 ks

  Priemer bodovanej ryby: 9,371 kg

  Najťažšia ryba: 18,260 kg

  Najmladší účastník: Riško Gáborčik

  Najtalentovanejší účastník: Šimonko Kupský

  FAIR PLAY: Filip Zeleňák

  FAIR PLAY: Samuel Kolej


  Propozície súťaže vo formáte PDF si môžete stiahnúť na tomto odkaze: STIAHNÚŤ PDF

  Prajeme veľa úspechov a rybárskych zážitkov
  Výbor MO SRZ Kežmarok

  Naši partneri

  Ďakujeme mestu Kežmarok, Thermal Park-u Vrbov za podporu našich aktivít.