Kaprové boiliesové preteky „Tatranský kapor“

Milí športoví priatelia!

SRZ MO Kežmarok, si Vás dovoľuje pozvať na súťaž pod názvom „ TATRANSKÝ KAPOR  “.

Prosíme o podporu pretekov Vašou účasťou a želáme Vám príjemné športové zážitky.


PROPOZÍCIE:

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

Organizátor preteku:                   SRZ MO Kežmarok

Riaditeľ preteku:                         Dávid Šimbera

Hlavný rozhodca:                        Člen SRZ MO Kežmarok

Sektoroví rozhodcovia:               Členovia SRZ MO Kežmarok

Bodovacia komisia:                     Členovia SRZ MO Kežmarok

Zdravotný dozor:                        112


STRUČNÝ POPIS REVÍRU:

Rybník sa nachádza pri obci Vrbov, 7 km od mesta Kežmarok, rozloha je 8 ha, priemerná hĺbka vody 2 m, kde dno tvorí prevažne bahno. Revír je evidovaný ako revír „CHAP“. V uvedenom revíre sa nachádza kapor do váhy cca 20 kg a amur do váhy cca 15 kg.


TECHNICKÉ ÚDAJE:
 1. Registrované budú tímy v zložení dvaja pretekári, plus jeden pomocník (všetci s platným štátnym rybárskym lístkom), pomocník môže plnohodnotne obsluhovať udice. Pomocník nie je podmienkou (ale prínosom)
 2. Maximálny počet tímov je 12 z dôvodu veľkosti vodnej plochy (Víťazné družstvo predchádzajúceho ročníka má prednostne zabezpečenú účasť).
 3. Prihlásenie formou SMS na telefónnom čísle 0902 713 564. Zo všetkých záujemcov sa následne vylosujú súťažné tímy. Štartovné je potrebné uhradiť bankovým prevodom na účet IBAN: SK91 1111 0000 0066 0820 5052. Do správy pre prijímateľa uveďte názov družstva, meno a priezvisko pretekárov, „Tatranský kapor“ s prideleným variabilným symbolom (poradového čísla na určenie poradia pri losovaní) alebo osobne riaditeľovi preteku, najneskôr však do 15.08.2024. Uhradením štartovného súťažiaci súhlasí s nižšie uvedenými podmienkami spôsobu lovu, vnadeniu, bodovaniu, zákazom, právom usporiadateľa a možnosťou diskvalifikácie.
 4. Štartovné je 90,–€ na osobu (180,–€ na tím, ktorý môže byť v zložení 2+1 pomocník – rybár je plnohodnotný člen). V prípade neúčasti na preteku je možné odhlásiť sa s možnosťou vrátenia peňazí do 31.08.2024 u usporiadateľa.
 5. Losovanie bude prebiehať dvakrát, kde prvé losovanie bude o poradie druhého losovania o lovné miesto počas celých pretekov. Budovanie prístreškov na vylosovanom mieste v sektore je dovolené iba súťažným tímom.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
 • Loví sa spôsobom – jeden pretekár na dva kaprové puty po jednom nadväzci so záťažou bez krmítka
 • Loví sa len na boilies a peletu (minimálny priemer 12mm)
 • Loví sa od zahájenia preteku non-stop po ukončenie preteku
 • Nahadzovanie nástrah je možné len z brehu vylosovaného svojho lovného miesta na dohod (loviaci na lovnom mieste 11 a 12 môže pri nahadzovaní nástrah rybárskou udicou vojsť do vody, avšak len maximálne na vzdialenosť jednej dĺžky používanej rybárskej udice)
 • Súťažiaci z iného tímu môžu byť pri zdolávaní a vylovení ryby na lovnom mieste len so súhlasom tímu z daného lovného miesta
 • Pretekár môže vyloviť rybu z iného ako svojho vylosovaného lovného miesta len po vopred udelenom súhlase susedného tímu
 • Množstvo krmiva je neobmedzené, s minimálnym priemerom 8mm. Kŕmenie partiklom počas celého preteku je povolené v neobmedzenom množstve na tím
 • Súťažiaci sú povinní umožniť na žiadosť rozhodcu prehliadku nástrah a návnad
 • Vnadenie je povolené len z pravej strany brehu rybníka, zo svojho lovného miesta (loviaci na lovnom mieste 11 a 12 môže pri nahadzovaní návnad rybárskou udicou vojsť do vody, avšak len maximálne na vzdialenosť jednej dĺžky používanej rybárskej udice)
 • Kŕmenie kobrou je povolené len z brehu. Kŕmenie je bez obmedzenia času a množstva návnady
 • Zákaz vnadenia z protiľahlého brehu
 • Začiatok a koniec lovu budú dané zvukovým signálom
 • V prípade zlých poveternostných podmienok si vyhradzuje organizátor právo na ukončenie alebo prerušenie preteku

KRITÉRIÁ BODOVANIA:
 1. Boduje sa Kapor rybničný od 60 cm a Amur biely od 60 cm dĺžky
 2. Pri vážení môže byť prítomný susedný člen tímu a môže potvrdiť výsledky váženia svojim podpisom
 3. Ryba ktorá je zaseknutá v čase doby preteku a je vylovená 10 minút po jeho ukončení sa započítava do množstva ulovených rýb
 4. O uznaní bodovanej ryby vždy rozhoduje riaditeľ preteku a rozhodca
 5. Ulovené ryby na započítanie odmeria a odváži so svojím metrom a váhou riaditeľ preteku alebo rozhodca preteku
 6. BODOVANIE: 1 kg sa rovná 1 bod (príklad 6,45 kg sa rovná 6,45 bodu). Po ukončení sa spočíta celková hmotnosť ulovených rýb v čase preteku. Víťazom sa stáva družstvo s najvyšším počtom bodov. V prípade rovnosti je druhé kritérium – najťažšia ryba, ako tretie kritérium – počet rýb a štvrté kritérium – žreb

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRETEKU:

1. deň 19.9.2024:

  08:00 – 08:30 hod. prezentácia

  08:30 – 09:00 hod. losovanie

  09:00 – 09:30 hod. slávnostné otvorenie preteku

  09:30 – 10:00 hod. presun na vylosované stanovištia a príprava na pretek

  11:00 – 11:45 hod. príprava na pretek, kŕmenie

  12:00 hod               začiatok lovu

  2. deň 20.9.2024

  08:00 hod.              váženie úlovkov

  14:00 hod.              váženie úlovkov

  20:00 hod.              váženie úlovkov

  Váženie úlovkov podľa potreby

  3. deň 21.9.2024

  08:00 hod.              váženie úlovkov

  14:00 hod.              váženie úlovkov

  20:00 hod.              váženie úlovkov

  Váženie úlovkov podľa potreby

  4. deň 22.9.2024

  08:00 hod.              váženie úlovkov

  12:00 hod.              ukončenie lovu a váženie úlovkov

  13:00 – 14:00 hod. vyhodnotenie preteku


  POVINNÁ VÝBAVA:

  Saky /minimálne 4 ks/ (len husto tkané!!!) pričom v saku sa môže prechovávať maximálne 1 ks  ryby o hmotnosti nad 10 kg. Primerane veľký podberák, podložka na ryby, uvoľňovač háčikov, meter, dezinfekčný prostriedok na ošetrovanie rýb


  PRÁVO USPORIADATEĽA:
  1. Vykonať aj počas preteku prehliadku nástrahy na koncových udiciach a nádob počas kŕmenia
  2. Vylúčiť súťažný tím, ktorý svoju rybu vyniesol zo svojho sektora a odovzdal niektorému ďalšiemu tímu
  3. Mať odstavené motorové vozidlo a postavené prístrešky na spevnenej ploche pred unimobunkou
  4. Pred zahájením preteku určiť osoby ktoré budú môcť vykonávať meranie, váženie a zapisovanie bodovaných ulovených rýb
  5. Pred zahájením preteku upraviť pravidlá lovu okrem množstva a veľkosti návnady a nástrahy

  POČAS PRETEKU JE „ZAKÁZANÉ“:
  1. Pomoc iných osôb (nahadzovanie návnad a nástrah, zdolávanie a vylovenie rýb, donáška krmiva, udíc a iných pomôcok počas pretekov).
  2. Súťažiacim opúšťať miesto športového preteku, to je možné len po osobnom oboznámení usporiadateľa s uvedením dôvodu opustenia
  3. Návštev mimo dennej doby od 8:00 hod. do 22:00 hod.

  Počas preteku je zakázané pod okamžitou sankciou – diskvalifikácie usporiadateľom ak loviaci tím poruší tieto pravidlá:
  1. Loví viac ako na štyri udice – tím (nepočíta sa udica ktorou sa vykonáva kŕmenie)
  2. Má viac ako jeden nadväzec na jednej udici
  3. Používa pri love iné ako priebežné olovo (záťaž), používa kŕmitko, používa splietanú šnúru okrem nadväzca, používa šokový monofil hrubší ako 0,45mm (nepočíta sa na udici ktorou sa vykonáva kŕmenie)
  4. Loví a vnadí na živú nástrahu
  5. Loví na plavák alebo feader
  6. Zaváža nástrahu a návnadu
  7. Kŕmi z iného brehu ako z vylosovaného lovného miesta (zákaz protiľahlej strany)
  8. Je mu poskytnutá cudzia pomoc pri vnadení, zdolávaní a vylovení ryby
  9. Správa sa nešportovo voči ostatným súťažiacim
  10. Ak po opakovanom slovnom upozornení usporiadateľom neopustí ich návšteva po 22:00 hod. stanovište

  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE:

  Šetrné zaobchádzanie s rybami pri vylovovaní a púšťaní späť do vody. Pretekať podľa pravidiel. Pretekať Fair Play. Možné podať sťažnosť pri zaplatení poplatku 100,–€. Každý pretekár súťaží na vlastné nebezpečenstvo. Organizátor (usporiadateľ) neručí za majetok súťažiacich. Každý pretekár po skončení pretekov si poupratuje svoje lovné miesto a vrecia s odpadom odnesie na miesto, ktoré určí usporiadateľ (každý si odpad odnesie so sebou). Motorové vozidlá musia byť odstavené po ľavej strane príjazdovej cesty k vodnej nádrži. 


  HODNOTENIE DRUŽSTIEV:
  1. miesto       800,– Eur + poháre
  2. miesto       500,– Eur + poháre
  3. miesto       300,– Eur + poháre

  Najťažšia bodovaná ryba – vecná cena + pohár

  Prvá bodovaná ryba  – vecná cena + pohár


  KONTAKT:

  Dávid Šimbera:                 tel.: 0902 713 564

  Prajeme Vám veľa úspechov a športových rybárskych zážitkov.

  Výbor  SRZ MO Kežmarok

  Propozície súťaže vo formáte PDF si môžete stiahnúť na tomto odkaze: stiahnúť

  Výsledky súťaže vo formáte PDF si môžete stiahnúť na tomto odkaze: 

  Prajeme veľa úspechov a rybárskych zážitkov
  Výbor MO SRZ Kežmarok

  Naši partneri

  Ďakujeme mestu Kežmarok, Thermal Park-u Vrbov za podporu našich aktivít.