rybárska súťaž

Vrbovský  kapor 2024

Termín a miesto súťaže: 18. mája 2024 VN Vrbov č.1

Milí športoví priatelia!

SRZ MO Kežmarok, si Vás dovoľuje pozvať na športové rybárske preteky dvojíc „Vrbovský kapor“ pre členov SRZ MO Kežmarok pri príležitosti otvorenia kaprovej sezóny r. 2024.

Prosíme o podporu pretekov Vašou účasťou a želáme Vám príjemné športové zážitky.


Od členov SRZ prihlásených na preteky a účastníkov akcie sa požaduje úhrada štartovného a účastníckeho poplatku za družstvo v čiastke 30,00 €, ktorý bude použitý na vykrytie nákladov spojených s nákupom vecných cien a občerstvenia pre pretekárov a organizátorov tohto športového podujatia.

Záujemcovia o účasť na usporiadaných pretekoch sú povinní vopred sa prihlásiť a vykonať úhradu štartovného poplatku v termíne do 13. mája 2024 u prevádzkovateľa Pavla Oravca v predajni rybárskych potrieb „OR-FISH“ Hlavné námestie č. 43/98 Kežmarok. Vykonaná úhrada poplatku je záväzná a prípade neprítomnosti prihláseného na akcii prepadá uhradená čiastka v prospech organizátora súťaže.

Upozornenie:

 • Maximálny počet zúčastnených dvojíc 13 . Záujemcom, ktorí sa do uvedeného termínu  nenahlásia a nezaplatia štartovný poplatok, nebude im umožnené zúčastniť

Program pretekov:

 • 07:00               Zraz účastníkov
 • 07:00 – 07:50  Prezentácia pretekárov a losovanie stanovíšť
 • 08:00               Slávnostné otvorenie preteku
 • 08:15               Presun pretekárov na vyžrebované stanovištia a vnadenie
 • 09:00                Začiatok preteku
 • 16:30                Koniec preteku
 • 17:00 – 17:30   Komisionálne váženie úlovkov a vyhodnotenie
 • 18:00                Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien
 • 18.:30               Záver – ukončenie preteku

Technické podmienky a pokyny:
 • Každý pretekár okrem „snahy a  túžby“ vyhrať tieto preteky, musí u seba mať a pri love používať zákonom predpísané rybárske náradie a pomôcky.
 • Počet súťažiacich dvojíc je limitovaný počtom prihlásených a počtom pripravených lovných stanovíšť.
 • Loviť možno iba na vylosovanom stanovišti a to spôsobom na plavánú alebo na položenú (na ťažko) na jeden rybársky prút „maximálne“ s dvojnáväzcom s jednoháčikmi.
 • Zavážanie, zanášanie nástrahy a brodenie vo vode je zakázané. Vnadenie je povolené len z brehu a to najskôr 30 minút pred začiatkom pretekov.
 • Začiatok a ukončenie koniec lovu bude ohlásené zvukovým znamením.
 • Lovenie rýb je povolené len počas pretekov v čase od 09.00 do 17.00 hod.
 • Pretekári súťažia vo dvojiciach. Sústreďovanie úlovkov do jednej sieťky, je povolené.
 • Pri zdolávaní úlovku nesmie súťažiaci opustiť svoje lovné miesto. V opačnom prípade nebude ulovená ryba hodnotená!
 • Počas preteku môže jeden z loviaci opustiť svoje stanovište len na „nevyhnutnú“ dobu, a to len za účelom vzájomnej výmeny skúseností medzi kolegami, konzumácie stravy alebo  občerstvenia pričom druhý pretekár v tom čase môže loviť na dve udice
 • Pretekár, ktorý poruší pravidlá pretekov, bude zo súťaže vylúčený bez nároku na vrátenie štartovného a  lov rýb musí ukončiť.
 • Každý loví na vlastné nebezpečenstvo!!!

Kritéria hodnotenia úlovkov:
 1. Je známe, že kežmarskí rybári vynikajú svojou šikovnosťou a zručnosťou, preto základným kritériom pre vyhodnotenie súťaže nebude počet kusov ulovených rýb, ale ich celková hmotnosť.
 2. Do celkového váženia úlovkov bude okrem kapra započítaná každá tzv. biela ryba, ktorá dosiahne minimálnu dĺžku 25 cm.
 3. Pre vyhodnotenie „najväčšieho úlovku“ súťaže sa započítavajú iba úlovky kaprov a to podľa ich hmotnosti a celkovej dĺžky.
 4. Ulovená ryba musí byť opatrne uvoľnená z háčika a riadne uchovaná v sieťke na úlovky až do doby zváženia úlovkov. Väčšie kusy úlovkov budú bezprostredne po ich ulovení a podaní oznámenia organizačnému výboru, na mieste lovu komisionálne zvážené, zaevidované a pustené späť do vody.
 5. Záverečné váženie úlovkov bude komisiou vykonané priamo na lovnom mieste pretekára a ryby vrátené tam kde patria – do vody.
 6. Ak pretekár definitívne opustí lovne miesto pred oficiálnym ukončením pretekov (zbalí si vystroj a odíde zo svojho stanovišťa), bude to považované za jeho odstúpenie zo súťaže. Ulovené ryby nebudú  družstvu započítané do celkového hodnotenia a stratia nárok na prípadnú výhernú cenu.
 7. Pri vyhodnotení súťaže si pretekár preberá cenu osobne. Neprevzaté ceny prepadajú v prospech organizátora súťaže.

Upozornenie:

Žiadame návštevníkov podujatia, aby venovali pozornosť rybárskemu náradiu pretekárov a zbytočnou nepatrnosťou či chvíľkovou nepozornosťou niektorému z nich nespôsobili finančnú škodu.

Žiadame účastníkov a návštevníkov športového podujatia, aby neznečisťovali pobrežný pozemok  vodnej nádrže a jej okolia rôznymi odpadkami.


FOTOGALÉRIA:

Propozície súťaže vo formáte PDF si môžete stiahnúť na tomto odkaze: STIAHNÚŤ TU

Výsledky súťaže vo formáte PDF si môžete stiahnúť na tomto odkaze: 

Prajeme veľa úspechov a rybárskych zážitkov
Výbor MO SRZ Kežmarok

Naši partneri

Ďakujeme mestu Kežmarok, Thermal Park-u Vrbov za podporu našich aktivít.