Kaprové boiliesové preteky „Vrbov Carp Cup“

Termín a miesto súťaže: 16.-19. mája 2024, VN Vrbov č.2

Milí športoví priatelia!

SRZ MO Kežmarok, si Vás dovoľuje pozvať na 0.ročník kaprového boiliesového preteku:

Prosíme o podporu pretekov Vašou účasťou a želáme Vám príjemné športové zážitky.


ORGANIZAČNÝ  VÝBOR:

Organizátor preteku:          MO SRZ Kežmarok

Riaditeľ preteku:                   Štefan Merčák

Hlavný rozhodca :                 Štefan Merčák

Sektoroví rozhodcovia:         Členovia MO SRZ Kežmarok

Bodovacia komisia :              Členovia MO SRZ Kežmarok

Zdravotný dozor :                  112


TECHNICKÉ  ÚDAJE:

 • Registrované budú tímy v zložení dvaja pretekári, plus jeden pomocník ( všetci s  splatným štátnym rybárskym lístkom), pomocník môže plnohodnotne obsluhovať udice. Pomocník nie je podmienkou ( ale prínosom ).
 • Maximálny počet tímov je 12 z dôvodu veľkosti vodnej plochy.
 • Prihlásenie na telefónnom čísle 0907 222 853. Štartovné je potrebné uhradiť medzibankovým prevodom na účet IBAN :  SK15 1111 0000 0013 7965 8003. Do správy pre prijímateľa uveďte názov družstva , meno a priezvisko pretekárov , „Vrbov Carp Cup“  s prideleným variabilným symbolom (poradového čísla na určenie poradia pri losovaní), alebo osobne riaditeľovi preteku, najneskôr však do 15. 04. 2024. Uhradením štartovného súťažiaci súhlasí s nižšie uvedenými podmienkami spôsobu lovu, vnadenia, bodovania, zákazom a  možnosťou diskvalifikácie.
 • Štartovné je 130 € na tím, ktorý môže byť v zložení 2 + 1 pomocník rybár je plnohodnotný člen. V prípade neúčasti na preteku je možné odhlásiť sa s možnosťou vrátenia peňazí do 31. 04. 2024 riaditeľovi preteku..
 • Losovanie bude prebiehať dva krát, kde prvé losovanie bude o poradie druhého losovania o lovné miesto počas celých pretekov. Postavenie prístreškov na vylosovanom mieste v sektore  je dovolené iba súťažným tímom.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA :

 • loví sa spôsobom jeden pretekár na dva kaprové prúty po jednom nadväzci s priebežným olovom bez krmítka
 • loví sa na boilies a peletu / minimálny  priemer nástrahy 12 mm  /
 • loví sa od zahájenia preteku non-stop po ukončenie preteku
 • nahadzovanie nástrah je povolené len z brehu zo svojho vylosovaného miesta na dohod ( loviaci na lovnom mieste č. 11 a 12 môže pri nahadzovaní nástrah rybárskou udicou vojsť do vody max. na vzdialenosť jednej dĺžky používanej rybárskej udice)
 • vnadenie je povolené len z pravej strany brehu rybníka  zo svojho vylosovaného lovného miesta ( loviaci na lovnom mieste č. 11 a 12 môže pri nahadzovaní návnad rybárskou udicou vojst do vody, avšak len maximálne na vzdialenosť jednej dĺžky používanej rybárskej udice )
 • kŕmenie kobrou je povolené len z brehu. Kŕmenie je bez obmedzenia času a množstva návnady
 • množstvo návnady je neobmedzené ( boilies, pelety s minimálnym priemerom 8 mm ). Kŕmenie partiklom počas celého preteku je povolené v neobmedzenom množstve za tím)
 • súťažiaci sú povinní umožniť na žiadosť rozhodcu prehliadku nástrah a návnad
 • súťažiaci z iného tímu môžu byť pri zdolávaní a vylovení ryby na lovnom mieste len so súhlasom tímu lovného miesta
 • pretekár môže vyloviť rybu z iného ako svojho vylosovaného lovného miesta len po vopred udelenom súhlase susedného tímu ( charakter súťažiacich )
 • váži a meria sa sakom , váhou a metrom organizátora preteku
 • pri vážení môže byť prítomný člen susedného tímu a môže potvrdiť výsledky váženia svojím podpisom
 • začiatok a koniec lovu budú dané zvukovým signálom
 • v prípade zlých poveternostných podmienok si vyhradzuje organizátor právo na ukončenie alebo prerušenie preteku. V takomto prípade sa počítajú len ryby ulovené do momentu prerušenia preteku,
 • organizátor neručí za majetok pretekárov
 • každý pretekár po ukončení pretekov si uprace svoje lovné miesto a odpad si odnesie
 • pretekár preteká na vlastné nebezpečenstvo
 • návštevy sú povolené len počas dňa  od 08.00 hod do 22.00 hod

POVINNÁ VÝBAVA:

Sák na ryby ( min. 4 ks )  len husto tkané, pričom v saku sa môže prechovávať najviac 1 ks ulovenej ryby, podberák, podložka, uvoľňovač háčikov, meter, dezinfekčný prostriedok na ošetrenie rýb.


KRITÉRIA BODOVANIA:

 1. Boduje sa 5 najťažších rýb na tím ( kapor od 60 cm a amur od 60 cm ),
 2. 1 kg sa rovná 1 bod / príklad  7,50 kg  sa rovná 7,50 bodu,
 3. Ryba, aby mohla byť hodnotená, musí byť zaseknutá v hlavovej časti max. po prsné plutvy,
 4. Ryba, ktorá je zaseknutá v čase doby preteku a je vylovená 10 minút po jeho ukončení, sa započítava do množstva  ulovených rýb
 5. Víťazom sa stáva družstvo s najvyšším počtom bodov,
 6. V prípade rovnosti je druhé kritérium najťažšia ryba, tretím kritériom je žreb.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRETEKU :

1. deň 16. 05.2024:

08.00 – 08.30 hod. prezentácia

08.30 – 09.00 hod. losovanie

09.00 – 09.30 hod. slávnostné otvorenie preteku

09.30 – 10.30 hod. presun na vylosované stanovištia a príprava na pretek

11.00 – 11.30 hod. prvé kŕmenie

12.00 hod. začiatok lovu

2. deň 17. 05. 2024

08.00 hod. váženie úlovkov

14.00 hod. váženie úlovkov

21.00 hod. váženie úlovkov

3. deň 18. 05. 2024

08.00 hod. váženie úlovkov

14.00 hod. váženie úlovkov

21.00 hod. váženie úlovkov

4. deň 19. 05. 2024

08.00 hod. váženie úlovkov

12.00 hod. ukončenie lovu a váženie úlovkov

13.00 – 14.00  hod. vyhodnotenie preteku


HODNOTENIE DRUŽSTIEV:

1. miesto  600 € + poháre

2. miesto  300 € + poháre

3. miesto  150 € + poháre

Najťažšia ryba 50 €


POČAS PRETEKU JE  „ZAKÁZANÉ“

 • loviť v družstve na viac ako  štyri udice
 • mať viac ako jeden nadväzec na jednej udici
 • používať akýkoľvek druh kŕmitka, iné ako priebežné olovo, splietanú šnúru okrem nadväzca,  šokový monofil hrubší ako 0,45 mm ( nepočíta sa na udici, ktorou sa vykonáva kŕmenie )
 • používať nástrahu menšiu ako 12 mm a to ani v kombinácii s hlavnou nástrahou
 • zákaz vnadenia z protiľahlého brehu
 • zákaz vynášania ulovených rýb mimo svojho lovného miesta a odovzdanie inému tímu
 • využívať cudziu pomoc ( nahadzovanie návnad a nástrah, zdolávanie a vylovenie rýb, donáška návnad a nástrah , udíc a iných pomôcok počas preteku )
 • loviť na plavák alebo feeder
 • loviť a vnadiť na živú nástrahu
 • pod sankciou navštevovať pretekárov mimo určených hodín
 • súťažiacim opúšťať miesto športového preteku, to je možné len po osobnom oboznámení usporiadateľa s uvedením dôvodu opustenia.

Porušenie zákazu bude mať za následok diskvalifikáciu celého tímu z preteku!!!


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE :

Šetrne zaobchádzanie s rybami, pretekať podľa pravidiel a Fair play. Možné podať protest pri zaplatení poplatku 200 € , kde ak protest nebude uznaný, poplatok prepadá v prospech organizátora. O proteste rozhoduje riaditeľ preteku  + dvaja vopred zvolení pretekári. V prípade, že sa v proteste jedná o družstvo, v ktorom bol zvolený pretekár – tento nerozhoduje o proteste a riaditeľ preteku má rozhodujúci hlas.

Organizátor si vyhradzuje právo použiť fotografie, videonahrávky z priebehu súťaže na mediálne účely.

KONTAKT:

Štefan Merčák,  tel. 0907 222 853

FOTOGALÉRIA

Propozície súťaže vo formáte PDF si môžete stiahnúť na tomto odkaze: STIAHNÚŤ

Výsledky súťaže vo formáte PDF si môžete stiahnúť na tomto odkaze: 

Prajeme veľa úspechov a rybárskych zážitkov
Výbor MO SRZ Kežmarok

Naši partneri

Ďakujeme mestu Kežmarok, Thermal Park-u Vrbov za podporu našich aktivít.